2007. október 30., kedd

KÉPMISSZIÓ


Dr. Luther Márton 1517. október 31-én, 490 éve szögezte ki 95 tételét a wittenbergi vártemplom kapujára, s ezzel kezdődött el a reformáció.
A 95 tétel itt elolvasható:
http://www.garainyh.hu/cikk/mynews.inc.php?hash=46de5d20fec64cb03d2605dffe997519&mnid=15&page=10

2007. október 16., kedd

KÖNYVMISSZIÓ

M e g j e l e n t:
A Túrmezei összes könyvsorozat első kötete

Áldott olvasást kíván a BLOGMISSZIO gazdája: Andreas

Internetes közreadás a Fébé Kiadó engedélyével!

HANGMISSZIÓ

Az érdi Evangélikus Énekkar négy éneke hallgatható meg, ha az alábbi linket bemásolja böngészője címsorába és bekapcsolja a hangszóróját!

http://www.garainyh.hu/hangzooromhirtar/Erdi%20Evangelikus%20Enekkar/Erdi%20Evangelikus%20Templom/Enekkari%20szolgalat%20az%20EKE%20csendesnapon/HALLGATAS.m3u


ÉNEKMISSZIÓ

FENN A MENNYBEN AZ ÚR
az EKE Énekeskönyv 139. éneke2. Vígan lépkedünk színarany utcákon át,
Halljuk angyalok dicséretét.
Szemünk láthatja Krisztus szent ábrázatát,
Aki vért ontott bűneinkért.
Kar

3. Élet forrása kínálja élő vizét,
Tiszta, hűs vizét bőségesen.
Fényt az Úr maga áraszt és hint szerteszét,
Halál nem lesz ott, éjszaka sem.
Kar

4. Minden gyötrelmet, bánatot elfeledünk, Ha Ő bennünket keblére von.
Krisztus szívére hajthatjuk fáradt fejünk, Nála béke vár és nyugalom.
Kar

ford. F. S.
Forrás: EKE Énekeskönyv, közzététel a kiadó engedélyével.

SZÓMISSZIÓ

Az elveszett megtaláltatott!

B-né Anikó vagyok, aki talán a legegyszerűbben azzal az evangéliumi énekkel tudok bemutatkozni, hogy, „Fáradtan, bűnbe veszve jártam az életet, de megtalált a Pásztor, s nyájához vezetett”.
Harmincegy éves koromig Istentől elszakadva éltem, illetve csak léteztem. Bár nem voltam Istentagadó, de Jézust egyáltalán nem ismertem. Katolikus családban születtem, elsőáldozó is voltam, de ezután semmilyen kapcsolatot nem ápoltam sem az egyházzal, sem az Istennel. Azonban, ha baj vett körül, imádkoztam, gyermekkoromban tanult imákat.
Fiatalon mentem férjhez, vidékről városba kerültem, egy fiú gyermekem született, akiben sok örömöt találtam, jó munkahelyem volt „kiváló dolgozó voltam”, úgymond jó férjem volt… nem italos…, szép kényelmes lakásunk volt… végül is minden adott volt egy normális világi élethez, de valami, vagy Valaki hiányzott az életemből. Ez a belső üresség, szeretet utáni éhség, a bűn terhe, aggodalmaskodásom stb. beteggé tett. Nyolc évig jártam különböző „jó” orvosokhoz. Az orvosok semmi komoly, megfogható betegséget nem találtak nálam, ennek ellenére mindig kaptam egy táska gyógyszert.
Még természetgyógyászhoz is elmentem, de igazán semmi nem hozott megoldást, gyógyulást az életemre.
Megszűnt a munkahelyem, új munkahelyre kerültem. Itt az egyik munkatársnőm beszélni kezdett a Bibliáról, Istenről, Jézusról, Pál apostolról, a bűnről… stb. Én érdeklődve hallgattam. Ő szeretettel hívogatott templomba /katolikus volt/ de én mindig kitaláltam valamit, hogy ne tudjak elmenni. Egy alkalommal szintén hívott azonban ekkorra már kifogytam a kifogásokból és azt találtam mondani, hogy ha elmegyek templomba akkor abba a templomba megyek, és az Evangélikus templomra mutattam. Fogalmam sem volt, hogy milyen templom, soha nem voltam egy templomba sem, amióta beköltöztünk a városba, de hirtelen ezt találtam ki, azzal magyarázva, hogy emellett a templom mellett sokat fohászkodtam, amikor a gyermekemet vittem a kórházba.
Erre azt mondta, hogy oké. Nem volt tovább mese, megbeszéltük, hogy találkozunk a templom előtt vasárnap délelőtt. Bementünk, nem volt énekeskönyvünk sem, én úgy ültem ott kb. mint egy turista.
Ekkor kezdődött az életemben egy fordulópont.
A templom csendje, az orgona zenéje, az Ige, prédikáció hallgatása nagy hatással volt rám.
Az Igehirdetés alapigéje: Pál Apostol Efézusbeliekhez írt levele 2. rész 8. vers volt: „Mert kegyelemből tartattatok meg, hit által, és ez nem tőletek van, Isten ajándéka ez.
Arról szólt az Igehirdetés, hogy a hit Isten ajándéka, amit nem lehet pénzért megvásárolni, nem lehet örökölni, nem lehet elajándékozni, ráerőszakolni senkire sem… csak egyedül Isten ajándékozhatja az embernek.
Én úgy hallgattam az Igét, hogy /munkatársam szerint/ még levegőt sem vettem..
Én, ha visszagondolok rá, olyan voltam mint egy kiszáradt szivacs és szívtam magamba az éltető vizet…
Mikor kimentem a templomból valami kibeszélhetetlen öröm, békesség volt bennem. Úgy éreztem, mintha elhúzták volna előlem a sötétítő függönyt. Boldog voltam, hogy hát hiszen én is hiszek és ez a hit Isten kegyelmi ajándéka számomra.
Tehát megragadott a Kegyelem.
Hazamentem, a férjem nem értette a boldogságom, örömöm okát, meg is kérdezte gunyorosan, hogy „kivel találkoztál?” Akkor igazán még én sem tudtam…
Azt gondoltam mielőtt elmentem a templomba, hogy egyszer elmegyek, munkatársnőmnek eleget teszek, és kész…
De én már hétfőn alig vártam, hogy újra vasárnap legyen, hogy mehessek a templomba.
Nagy ellenállásba ütköztem, férjem egyáltalán nem örült neki, sőt… hogy már megint menni akarok. De én mentem… Vettem Bibliát, kaptam könyveket. Az első két könyvem: a Rólad van szó, és a Szenvedéssel formál a mester c. könyvek voltak, amelyek sokat segítettek.
Az Istentiszteletek Igehirdetései és a Biblia olvasása során szép lassan, egyenként az Úr megmutatta nekem bűnös, elveszett voltomat. Addig mindig azt hittem, hogy én jó vagyok, én nekem nincs bűnöm. De bizony beláttam, hogy szinte minden parancsolat ellen vétkeztem. Azonban az Úr csodálatos jósága nem hagyott a bűnben vergődnöm, hanem megmutatta a megbánás helyét is, keresztet, ahol helyettem, miattam és érettem is szenvedett Jézus Krisztus.
Megvallottam, megbántam, elsirattam, átadtam bűneimet lélekben a kereszt alatt. Elfogadtam a bűnbocsánat örömét!
Az életem 180 fokot fordult. Teljesen megváltoztam, másképp gondolkodtam, új ember lettem. Mert aki Krisztusban van új teremtés az, a régiek elmúlnak és újjá lesz minden. Éltem, most már nem én, hanem élt bennem a Krisztus… ma is…
Betegségeim megszűntek, nem kerestem már gyógyulást az orvosoknál, mert az Áldott Orvos meggyógyított… bűneim terhétől megszabadított. Öröm és békesség költözött a szívembe.
Férjem is észrevette a változást, többek között abban is, hogy már nem voltam olyan érzékeny, panaszkodó, nyafogó…
Nagy harcba keveredtem a családdal, nem értették a megtérésemet. Férjem is ellenezte a templomba járásomat, testvéreim kinevettek, anyósomék elutasították…sok-sok harc, de hála az Úrnak 19 éve, hogy megtértem és Ő őriz engem.
Nem ismertem még azt a kifejezést, hogy bizonyságtétel, vagy misszió, de már rendületlenül végeztem ezt a szolgálatot… a szél fú ahová akar… ahol csak lehetett beszéltem megtérésemről, Isten nagy szeretetéről, Jézus Krisztusban.
Családomban, ismerőseim között sokan elindultak…
A 19 év alatt sok-sok minden történt, volt sok harc, kétségbeesés, öröm, bukás, megpróbáltatás… de a túláradó Kegyelem mindig megőrzött és felemelt.
Első Karácsonyi Igém: a Fil. 4.4-7. „Örüljetek az Úrban, mindenkor, ismét mondom örüljetek…”
Valamint sokat kaptam a Péter I. levele: 1. 8-9 vers.. a kibeszélhetetlen örömben való részesülést, a hitünk célja, lelkünk üdvössége…
Bizonyságtételem záró Igéjeként a János I. levele 5. 11-12. versét választottam.
„És ez az a bizonyságtétel, hogy örökéletet adott nekünk az Isten és ez az élet az Ő fiában van. Akié a Fiú, azé az élet: akiben nincs meg az Isten Fia, az élet sincs meg abban.”
Kívánom, hogy akik még nem ismerték meg Jézus Krisztust, mint megváltót és nem részesültek a bűnbocsánat örömében, valamint az örök élet reménységében, Őket is ragadja meg az érthetetlen Kegyelem. ÁMEN

Megjegyzés: Ez a személyes bizonyságtétel Anikó személyes engedélyével került fel az internetre. Az élő, eleven szó missziói hatásában bízva bocsátjuk a világháló oldalaira, hogy a SZÓMISSZIÓ elvégezhesse küldetését! Köszönjük, Anikó!

2007. október 5., péntek

IGEMISSZIÓ

Pecznyík Pál bizonyságtétele

Felhívás megtérésre
Joel. 2, 12-13.

Kedves hallgatóim: Urunk hozzánk szóló üzenetét, Joel próféta könyvéből olvasom, a második fejezet, 12-13-ik versét. „De még most is így szól az Úr: Térjetek meg hozzám teljes szívvel, böjtölve sírva és gyászolva! Szíveteket szaggassátok meg, ne a ruhátokat, úgy térjetek meg Istenetekhez, az Úrhoz! Mert kegyelmes és irgalmas ő, türelme hosszú, szeretete nagy, és megbánja még a rosszat is” Bizonyára a Bibliát, nem ok nélkül nevezik, élet könyvének. Tartalma és üzenete, kisugárzik az emberi élet minden területére. Ezek a felolvasott igeversek is, bár évezredekkel ezelőtt hangoztak el a prófétán keresztül, üzenetük mégis olyan friss és eleven, mintha azokat, most intézték volna hozzánk. A megtérésre való felszólítás már nagyon régi keletű. Azóta tart, amióta az ember elpártolt Istentől, az ámítóra hallgatva. Az ember balgán, azt gondolta, hogy néhány évtizedes földi élete, e rövid idő alatt is, ki fog teljesedni? Ám a szomorú és tragikus események, nagyon is rácáfoltak erre. Ez a szomorú és gyászos sorozat pedig, az első testvérgyilkosságtól kezdve, mind a mai napig tart még. És kiterjed az egész lakott földre. Istennek a megtérésre hívó drága szava, hívő gyermekeinek bizonyságtételén keresztül, ma is hangzik szerte a földön, szakadatlanul, éjjel-nappal, az Istentől elfordult és a maga dicsőségét kereső emberiség felé! Isten világosan látja életünket és azt az utat, melyen a kárhozat szakadéka felé sodródik az életünk. És minél közelebb jutunk ehhez az életveszélyes szakadékhoz, annál fontosabb és sürgősebb, Urunknak a megtérésre hívó szava! Mivel a szakadékba zuhanás, a halál pillanatában bekövetkezhet! És a kárhozatba zuhant ember sorsa, ezzel végleg meg van pecsételve. Mivel azonban, ez a kárhozatos szakadék, szemmel nem látható, ezért az emberek azt gondolják: az nem is létezik? A megtérés azonban nem lehet olyan félig-meddig való megtérés. Nem lehetséges, félig Istenhez, félig a világhoz kötődni. De a vallásos ember azt gondolja: hűséges templomba járásával, jócselekedeteivel, felületes igeolvasásával, elnyeri majd Isten tetszését, és ezzel helyet biztosít magának az örök életre, Isten dicsőséges országában. De ez, nagyon is téves felfogás. Igénkben világosan áll: „Teljes szívvel, böjtölve és gyászolva” Isten nem ismer felezést. Vagy teljesen Istennek, vagy teljesen a világnak. Nincs arany középút, amint azt, sokan gondolják. Sok hívő emberről jegyezték föl, hogy sírva, könnyek között térdelt Isten elé, és sírva kért bocsánatot tőle, elrontott élete miatt, elkövetett bűnei miatt. Nos, az ilyen megtérés, valóban, Isten szerint való. Ez nem a ruha, hanem a szív megszaggatása! És mit ígér Isten a hozzá térőknek? Türelmes és irgalmas lesz hozzájuk. Mert, „Türelme hosszú, szeretete nagy” Isten szeretete pedig, a Golgotán ragyogott fel, a legcsodálatosabb fénnyel! Fiában, Jézus Krisztusban! Isten, a Golgotán mutatta be legszembetűnőbben, a bűnösök iránti mérhetetlen szeretetét! Az a szeretet, valóban a legnagyobb áldozatos szeretet volt. Ennél nagyobb szeretet és áldozat, soha nem volt a földön. De csodálatos az igeszakasz vége is. Isten „Megbánja még a rosszat is” A Teremtő hatalmas Isten, megbánja még a rosszat is? Gondoljunk csak Ninivére a romlott erkölcsű városra, nem törölte el azt, mert megtért a nép.
Bár az özönvíz előtt, megbánta azt is, hogy embert teremtett. Mózes közbenjárására, nem törölte el a zúgolódó népet. Isten többször is, megbánta a rosszat! Miért? Mert az Úr Jézus, még a világ teremtése előtt, önként vállalta a közbenjárást, a megromlott emberiségért, ha bár az, akkor még nem is létezett! Jó volna hát meglátnunk: megváltásunk, megmaradásunk, és üdvösségünk, egyetlen módja, Istenhez térésünk. Akik ezt, nem veszik komolyan, örökre elvesztek! Jaj minden olyan embernek, aki az örökkévaló élő Istent, ki hagyja a számításából!
Mert úgy, oda kerül, ahol Isten soha nem lesz jelen, a kárhozatba, az örök sötétségbe! Pedig, Isten kegyelméből, az örök élet, övé is lehetne. Ámen.

Elhangzott: a MERA műsorában

http://www.mera.hu

VERSMISSZIÓ

Túrmezei Erzsébet

VALLÁSTÉTEL

Már nem remegek. Hallom az üvöltést.
Préda kell a kiéhezett vadaknak.
Ó, szebb zene, mint lantok lágy zenéje
a szabadoknak, ha Krisztust tagadtak.

És egyetlen igaz út visszamenni
és kiáltani. Börtön és aréna
virágoskert a benn égő pokolhoz:
Hallgattam a nevéről, mint a néma.

Kiáltani és vallást tenni róla:
„Halljad, pogány világ és halljad népem:
Megtartatás és élet és erő
nincsen a földön, csak egyetlen névben.

Krisztus, Krisztus! Kiáltom, hirdetem,
Hogy békességet az Ő vére szerzett.
Krisztus! Életújító hatalom.
Elvesz a lélek és elvesz a nemzet,

a legnagyobb is elvesz nélküle,
és benne a legkisebb nő ezerre.
És Őbenne a fogoly is szabad…
s nélküle a szabad jár láncraverve.

És Őbenne, aki meghal is, él!
És nélküle az élők is halottak!
… Megkötözhettek: Krisztusé vagyok.
Ti nem tudjátok, mi a mártíroknak

ezzel a névvel égni boldogan,
s dacolva gyújtott fényes fáklyaképpen
belelobogni mégis a világba,
hogy nincs üdvösség, csak ebben a névben!”

1942
* * *

Forrás: Túrmezei Erzsébet összegyűjtött művei I. VERSEK (430. oldal)
A költő munkáinak összegyűjtését, rendszerezését a Túrmezei Emlékbizottság végezte.
Kiadja: a Fébé Evangélikus Diakonissza Egyesület – Budapest, 2007.

Honlapcímük:

http://church.lutheran.hu/febe/

Ez az internetes közlés a Fébé Evangélikus Diakonissza Egyesület – mint a szerző jogutóda – előzetes, írásos engedélyével történt.
Az Olvasók nevében is hálás köszönet a Fébé Választmányának!

2007. október 3., szerda

KÉPMISSZIÓ

A BLOGMISSZIO ARS POETICÁJA


ÜDV AZ OLVASÓNAK!
Tisztelt Olvasó!

Kedves Blogmisszió iránt érdeklődő embertársam!

Kérem, látogassa meg személyes honlapomat és
blogjaimat s ha ismer hasonló témájúakat, hívja rá
fel e blog olvasói figyelmét is, s írja meg linkjüket!

Hálás köszönettel és testvéri üdvözlettel: Andreas


A HIVATALOS LUTHER RÓZSA KÉPE


LÉLEKÉPÍTŐ GONDOLATOK - KRISZTUS MINDENEKFELETT!

OSWALD CHAMBERS: ELMÉLKEDÉSEK AZ ÉV MINDEN NAPJÁRA - szó szerinti rövid idézetek az Evangéliumi Kiadó és Iratmisszió írásos engedélyével.
------------------------------------------------------ ISTEN ÉS A BŰN ÖSSZECSAPÁSA
"A megváltás középpontja Jézus keresztje és ezért olyan könnyű elnyerni az üdvösséget, mert Istennek nagyon sokba került. a kereszt az a hely, ahol egy hatalmas csapással Isten egyesül a bűnös emberrel, úgyhogy feltárul az életbe vezető út - a csapás pedig Isten szívét éri." (99. oldal)
--------------------------------------------------------------
A VISSZAESÉS IDEJE
"Ma sokan odaáldozzák magukat a Jézus Krisztusért végzett munkára, vagy áldozatai lesznek ennek a munkának - és mégsem járnak Ővele. Isten állandóan afelé terel minket, hogy eggyé legyünk Jézus Krisztussal. A Jézus Krisztussal járás titka az, hogy bizonyosan tudom: semmit sem tudok." (71. o.)
--------------------------------------------------------------
folyt. köv.

Garainyh domain név keresése a világhálón